Адвокат Астакова е юрист с богат опит в областта на семейното право и по-конкретно съдебното или извънсъдебно уреждане на родителските права след развод (фактическо съжителство) между родителите, режим на лични отношения и издръжка за децата, дела по оспорване на произход и прочие. Включително притежава опит във воденето на дела по семейно-правни спорове с международен елемент.

Преди стартирането на своята самостоятелна практика е работила в международни и български адвокатски дружества, като е представлявала клиенти при търговско правни спорове, събиране на вземания и принудителни изпълнения.

Като адвокат е работила по проекти в областта на преструктурирането на търговски дружества с едностепенна или двустепенна система на управление.

Консултира по семейно-правни спорове с международен елемент, трудово-правни спорове, придобиване и управление на недвижими имоти.

Владее юридически английски език на професионално ниво.