В Република България с наредба на Висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Конкретният размер на възнаграждението се договаря между адвоката и клиента и зависи от много различни фактори. Обикновено част от адвокатския хонорар се заплаща непосредствено преди започване на работа по конкретното дело, а останалата част се плаща в хода на процеса. Възможно е уговаряне на общ хонорар за работата във всички възможни инстанции, които ще разглеждат делото. По-често се практикува плащане на адвокатско възнаграждение за работа във всяка отделна съдебна инстанция.

Еднократни услуги без процесуално представителство от наша страна

Описание Цена
1 Изготвяне на документи за Развод по взаимно съгласие. 200 лв.
2 Изготвяне на документи за Развод по Искав ред 300 лв.

Адвокатски услуги /процесуално представителство/

Вид на делото За една инстанция
1 Развод по взаимно съгласие 400 лв.
2 Развод по исков ред 600 лв.
3 Самостоятелен иск за издръжка на малолетно / непълнолетно дете, за увеличаване / намаляване на издръжка 400 лв.
4 Иск за оспорване на бащинство 600 лв.
5 Иск за родителски права / установяване на режим на лични отношения 800-1200 лв.
6 Образуване на изпълнително производство за предаване на дете въз основа на издаден изпълнителен лист 300 лв.
7 Производство по поставяне под запрещение 500 лв.
8 Производство по Закона за защита от домашно насилие 400 лв.
9 Иск за промяна на име 300 лв.
10 Трудово дело (без незаконно уволнение) 460 лв.
11 Трудово дело – незаконно уволнение Размера на месечната заплата на уволнения работник, но не по-малко от 460 лв.,  и по договаряне според сложността на казуса
12 Административни наказания (без глоба) 300 лв.
13 Административни дела 500 лв.
14 Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба до 1000 лв. 300 лв.
15 Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба над 1000 лв. 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.

За процесуално представителство по дела с определен интерес адвокатското възнаграждение е следното:

Интерес Хонорар
1 при интерес до 1000 лева 300 лв.
2 при интерес от 1000 до 5000 лв. 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.
3 при интерес от 5000 до 10000 лв. 580 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.
4 при интерес над 10 000 лева 830 лв. + 3% за горницата над 10000 лв.

Други услуги

  1. Кратка устна консултация на място в кантората - 40 лв.
  2. Консултация, изложена в писмен вид под формата на отговор на поставени въпроси - 80 лв.
  3. Проучване на дело /конкретен казус/ и изразяване на становище по него - 80 лв.
  4. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи - 50 лв. за първа страница и 20 лв. за всяка следваща.
  5. Абонаментно обслужване на търговци, общини и други юридически лица - три минимални работни заплати месечно.
Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба до 1000 лв.