В Република България с наредба на Висшия адвокатски съвет е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Това означава, че договореният хонорар между клиента и неговия адвокат не може да е по-нисък от този минимум.

Адвокатски услуги /процесуално представителство/

Вид на делото За една инстанция
1 Развод по взаимно съгласие 400 лв.
2 Развод по исков ред 600 - 1200 лв.
3 Самостоятелен иск за издръжка на малолетно / непълнолетно дете, за увеличаване / намаляване на издръжка 400 лв.
4 Иск за оспорване на бащинство 600 лв.
5 Иск за родителски права / установяване на режим на лични отношения. цената се определя след запознаване със текущия казус
6 Образуване на изпълнително производство за предаване на дете въз основа на издаден изпълнителен лист 300 лв.
7 Производство по Закона за защита от домашно насилие 400 - 800 лв.
8 Иск за промяна на име 300 лв.
9 Трудово дело Според материалния интерес, но не по-малко от 800 лв.
10 Административни наказания (без глоба) 300 лв.
11 Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба до 1000 лв. 300 лв.
12 Обжалване на наказателно постановление на КАТ с глоба над 1000 лв. 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.

За процесуално представителство по дела с определен интерес адвокатското възнаграждение е следното:

Интерес Хонорар
1 при интерес до 1000 лева 300 лв.
2 при интерес от 1000 до 5000 лв. 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.
3 при интерес от 5000 до 10000 лв. 580 лв. + 5% за горницата над 5000 лв.
4 при интерес над 10 000 лева 830 лв. + 3% за горницата над 10000 лв.

Други услуги

  1. Устна консултация на място в кантората: 50 лв.
  2. Проучване на вече образувано дело на място в съда /конкретен казус/ и изразяване на становище по него: 80 - 120 лв.
  3. Изготвяне на пълномощни, писма и др. документи - 50 лв. за първа страница и 20 лв. за всяка следваща.