адвокат наказателно право неизбежна отбранаИнститутът на неизбежната отбрана е уреден в Общата част на Наказателния кодекс. Нейната правна същност се състои в това, че нападнатият (отбраняващият се) упражнява правото си на защита, при която той или трети лица (произволни граждани, станали свидетели на нападението) причиняват вреди на нападателя с цел отблъскване на нападението.

За да е приложим институтът е необходимо нападението да е било непосредствено. Съдебната практика на съдилищата и тълкувателната практика на Върховен касационен съд е разтълкувала това изискване в смисъл, че нападението е непосредствено от момента на започването му до неговото приключване. Неизбежната отбрана е допустима само когато нападението е непосредствено и е изяснено в кой момент се счита, че то е започнало. Това е моментът, в който е създадена реална опасност от увреждане на правнозначими интереси (държавни, обществени, личностни и законни права на гражданите). Не е необходимо да е започнало самото увреждане. Неправилно например е да се приема, че ако нападателят действа с огнестрелно оръжие или с нож, нападнатият не може да се отбранява преди да е насочен пистолетът или да е замахнато с нож от близко разстояние. Възможно е такава ситуация да представлява временно преустановяване на нападението от страна на нападателя с цел събиране на сили или изчакване на по-удобен момент за нападение.

Ако конкретните фактически обстоятелства дават основание да се предположи, че нападението може отново внезапно да се възобнови, то състоянието на неизбежна отбрана не е приключило и отбраняващият се има право активно да се защити. Според възприетото от правната теория становище, съдът във всеки отделен случай преценява дали отбраняващият се е нанесъл вреди, които чувствително надхвърлят необходимото за отблъскване на нападението и дали е налице превишаване пределите на неизбежната отбрана.

В подобни случаи е необходима консултация и намеса на квалифициран адвокат с оглед предоставяне на правна защита в пълен обем съобразно интересите на всяка страна.

/Настоящата статия не претендира за изчерпателност, а очертава основните аспекти на засегната тема/.