предимства на брачен договор - адвокатБрачният договор е нов институт в семейното право и своеобразен заместител на действащата до 2009 година съпружеска имуществена общност (СИО). Брачен договор може да се сключи, както преди встъпването в брак (като предбрачен), така и по време на действащ брак.

Редица са неговите предимства

Като типична прехвърлителна сделка, чрез него съпрузите могат да разпределят своето общо имущество, придобито по време на брака и така да прекратят съсобствеността помежду си.

Често брачните двойки сключват брачен договор преди да пристъпят към развод и по този начин разпределят помежду си придобитото от тях имущество по време на брака (недвижими и движими вещи).

Предимство на брачния договор е, че в него могат да се уговарят още и размера на издръжката за децата в случай на развод, издръжка за другия съпруг, както и всякакви други имуществени последици при развод. Така, при наличието на един предшестващ прекратяването на брака брачен договор, разводът преминава значително по-леко от гледна точка на времетраене, като процедурата съществено се съкращава във времето.

Освен че спестява време, брачният договор спестява и парични средства, тъй като таксите при сключването му са значително по-малки в сравнение с държавните такси при евентуална делба по съдебен ред на придобитото от съпрузите общо имущество.

По този начин, освен че спестява време, брачният договор спестява и пари, което е основно негово предимство.