Адвокат Астакова е юрист с богат опит в областта на семейното право и по-конкретно съдебното или извънсъдебно уреждане на родителските права след развод (фактическо съжителство) между родителите, режим на лични отношения и издръжка за децата, дела по оспорване на произход и прочие. Включително притежава опит във воденето на дела по семейно-правни спорове с международен елемент.